ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น

ท่านจะไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ ถ้าใช้บริการของเรา


--- พนักงานไม่มีประสบการณ์ และไม่ผ่านการอบรมไม่สามารถทำ
งานได้
--- เมื่อมีปัญหาก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนได้
--- ยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้เงินคืน
--- บริษัทมีปัญหาการเงิน
--- ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงานและความประพฤติของพนักงาน
--- ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานตามที่ตกลง จ่ายช้า หรือไม่จ่าย
หรือหักเงินเดือนมาก ทำให้พนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน
--- มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน นอกเหนือจากวันหยุดประจำเดือน
ทำให้เพิ่มค่าจ่ายเกินความจำเป็น